அறிவியல் – BBC News தமிழ்

t.end? (n = t.end, r = t.start) 🙁 n = t.start, r = t.end), o.moveToElementText (e), o.moveStart („caracter”, n), o.setEndPoint („EndToStart”, o), o.moveEnd („caracter”, rn), o.select ()} functia s (e, t) {if (window.getSelection) {var n = window.getSelection ( ), r = e [c ()]. ​​lungime, o = Math.min (t.start, r), a = void 0 === t.end? o: Math.min (t.end, r); if (! n.extend && o> a) {var i = a; a = o, o = i} var s = u (e, o), l = u (e, a); if (s && l) {var p = document.createRange (); p.setStart (s.node, s.offset), n.removeAllRanges (), o> a? (n.addRange (p), n.extend (l.node, l.offset)) : (p.setEnd (l.node, l.offset), n.addRange (p))}}} var l = n (4), u = n (173), c = n (68), p = l .canUseDOM && „selection” in document &&! („getSelection” in window), d = {getOffsets: p? o: a, setOffsets: p? i: s}; e.exports = d}, function (e, t, n ) {„use strict”; functia r (e) {for (; e && e.firstChild;) e = e.firstChild; return e} function o (e) {for (; e;) {if (e.nextSibling) return e.nextSibling; e = e.parentNode}} function a (e, t) {for (var n = r (e), a = 0, i = 0; n;) {if (3 === n.nodeType) {if (i = a + n.textContent.length, a = t) return {node: n, offset : ta}; a = i} n = r (o (n))}} e.exports = a}, function (e, t, n) {„use strict”; function r (e) {if („selectionStart „in e && l.hasSelectionCapabilities (e)) return {start: e.selectionStart, end: e.selectionEnd}; if (window.getSelection) {var t = window.getSelection (); return {anchorNode: t.anchorNode, anchorOffset: t.anchorOffset, focusNode: t.focusNode, focusOffset: t. yahoo mail hyderabad.india77.com focusOffset}} if (document.selection) {var n = document.selection.createRange (); return {parentElement: n.parentElement (), text: n.text , sus: n.boundingTop, stanga: n.boundingLeft}}} functia o (e, t) {if (_ || null == v || v! == c ()) return null; var n = r ( v); if (! y ||! f (y, n)) {y = n; var o = u.getPooled (g.select, b, e, t); returneaza o.type = „select”, o.target = v, i.accumulateTwoPhaseDispatches (o), o} return null} var a = n (10), i = n (23), s = n (4), l = n ( 90), u = n (14), c = n (91), p = n (69), d = n (13), f = n (87), m = a.topLevelTypes, h = s.canUseDOM && ” documentMode „in document && document.documentMode”, „

„+ n +” „), i =” „+ a + r; returneaza l.default.createElement (” div „, null, l.default.createElement (” div „, {className:” gs-u-vh qa- vizual-ascuns-titlu „, dangerouslySetInnerHTML: {__ html: i}}), l.default.createElement (” div „, {className:” lx-stream-post-quote__body gs-u-mb qa-blockquote „, dangerouslySetInnerHTML: {__html: t}, „aria-hidden”: „true”}))}} returneaza l.default.createElement („div”, nul, l.default.createElement („span”, {className: „gs-u- vh qa-visually-hidden-title „}, o), l.default.createElement (” div „, {className:” lx-stream-post-quote__body gs-u-mb qa-blockquote „,” aria-hidden ” : „true”}, l.default.createElement („p”, {dangerouslySetInnerHTML: {__ html: t}}))))}, m = function (e) {var t = e.element.children, n = e. element.nume, r = (0, d.default) (n), a = c.default.findFirst (t, r.textLocator), s = e.renderChildrenToStaticMarkup (a), u = c.default.findText (t, r .sourceLocator), p = c.default.findFirst (t, r.sourceLocator), m = (0, i.default) ([„lx-stream-post-quote”, „lx-stream-post-quote- „+ r.className,” gs-u-mb-alt „,” gs-u-mr-alt + „,” gs-u-ml-alt + „,” gs-u-mr-alt ++ @ m „,” gs -u-ml-alt ++ @ m „]), h = (0, i.default) ([” gs-u-mr „,” lx-stream-post-quote__icon „,” lx-stream-post-quote__icon- – „+ r.icon,” gel-icon „,” gel-icon – „+ r.gelIconClass]), g = void 0, v = void 0; p && p.attributes && (g = c.default. michael jackson abook.pw findFirst (p. atribute, „titlu”). valoare) && (v = l.default.createElement („span”, {className: „lx-stream-post-quote__cite-profession qa-blockquote-source-profession”}, g));var b = void 0! == g? g: „”, y = e.getTranslationFor („from”), _ = „string” == typeof u? y + „” + u + „” + b: „”, P = e.getTranslationFor (r.hiddenTitleText) + „:”; returneaza l.default.createElement („blockquote”, o ({}, e.attributes, {className: m}), f (n, s, P, _ ), l.default.createElement („subsol”, {className: „lx-stream-post-quote__cite gel-brevier gel-brevier-bold”, „aria-hidden”: „true”}, l.default.createElement ( „cite”, {className: „lx-stream-post-quote__cite-name qa-blockquote-source”}, u), v), l.default.createElement („div”, {className: h}, r.iconSvg ))}; m.displayName = „Blockquote”, m.propTypes = {atribute: l.default.PropTypes.object.isRequired, renderChildrenToStaticMarkup: l.default.PropTypes.func.isRequired, element: l.default.PropTypes.object .isRequired}, t.default = m, e.exports = t.default}, functie (e, t, n) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var r = n (0), o = function (e) {return e && e .__ esModule? e: {implicit: e}} (r), a = {sms: {hiddenTitleText: „sms_message”, gelIconClass: „sms”, pictograma: „mobil”, className: „sms”, textLocator: „smsText”, sourceLocator: „smsSource”, iconSvg: o.default.createElement („svg”, {width: „32”, inaltime: „32”, viewBox : „0 0 32 32”}, o.default.createElement („cale”, {d: „M22 0v2H6v30h20V0h-4zm-9 28h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm5 8h-4v 2h4v2zm0-4h-4v-2h4v2zm0-4h-4v-2h4v2zm4 8h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm0-5H10V6h12v9z „})”: citeste: { citat „, pictograma:”quote „, className:” implicit „, textLocator:” quoteText „, sourceLocator:” quoteSource „, iconSvg: o.default.createElement (” svg „, {width:” 32 „, height:” 32 „, viewBox:” 0 0 32 32 „}, o.default.createElement (” cale „, {d:” M0 17v15h15V17H7c.2-5.9 2.4-8.8 8-9.9V0C6.7 1.2. aradon vrip.unmsm.edu.pe 2 8.3 0 17zM32 7.1V0c-8.3 1.2-14.8 8.3- 15 17v15h15V17h-8c.2-5.9 2.4-8.8 8-9.9z „}))}}, email: {hiddenTitleText:” email_message „, gelIconClass:” email „, pictograma:” email „, className:” email „, textLocator: „emailText”, sourceLocator: „emailSource”, iconSvg: o.default.createElement („svg”, {width: „32”, height: „32”, viewBox: „0 0 32 32”}, o.default.createElement („cale”, {d: „M16 19.4l16-15V3H0v26h32V8l-4 4v13H4V8.2l12 11.2zm0-2.8L5.8 7h20.4L16 16.6z „}))}}}, i = functie (e) {return a [e] || a.quote}; t.default = i, e.exports = t.default}, functie (e , t, n) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var r = Object.assign || function (e) {for (var t = 1; t -1 || e.indexOf („bbc.in”)> – 1}, m = functie (e) {var t = e.element.children, n = d.default.findText (t, „altText”), r = d.default.findFirst (t, „url”), a = d.default.findFirst (r.attributes, „href”). valoare, s = {href: a, alt: n}, u = d. default.findText (t, „subtitrare”); if (! f (a)) {var p = i.default.createElement (c.default, nul); u + = l.default.renderToStaticMarkup (p)} returneaza i. default.createElement („a”, o ({}, s, {dangerouslySetInnerHTML: {__ html: u}}))}}; m.displayName = „Link”, m.propTypes = {element: i. antena 1 zreni.ru default.PropTypes.object .isRequired}, t.default = m, e.exports = t.default}, functie (e, t, n) {„use strict „; Object.defineProperty (t,” __ esModule „, {value:! 0}); var r = n (0), o = function (e) {return e && e .__ esModule? e: {default: e}} (r), a = function () {return o.default.createElement („span”, {className: „lx-stream-post-body__external-link gel-icon gel-icon-external-link”}, o.default .createElement („svg”, {viewBox: „0 0 32 32”}, o.default.createElement („cale”, {d: „M12 0v5h11.5l-5 5H0v22h22V17.5l-2 2V30H2V12h14.5l-7.8 7.7 3.6 3.6L27 8.5V20h5V0z „})))}}; a.displayName =” ExternalLink „, t.default = a, e.exports = t.default}, functie (e, t, n) {” use strict „; Object. defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var r = n (0), o = function (e) {return e && e .__ esModule? e: {implicit: e}} (r), a = function (e) {return o.default.createElement („ol”, {dangerouslySetInnerHTML: {__ html: e}})},i = function (e) {return o.default.createElement („ul”, {dangerouslySetInnerHTML: {__ html: e}})}, s = function (e) {var t = e.renderChildrenToStaticMarkup ({children: e.element .copii}); returneaza „comandat” === e.attributes.type? a (t): i (t)}; s.displayName = „Lista”, s.propTypes = {atribute: o.default.PropTypes. object.isRequired, renderChildrenToStaticMarkup: o.default.PropTypes.func.isRequired, element: o.default.PropTypes.object.isRequired}, t. jysk mcdonaldauto.ning.com default = s, e.exports = t.default}, functie (e, t, n) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var r = n (0), o = function (e) {return e && e .__ esModule? e: {default : e}} (r), a = functie (e) {var t = e.renderChildrenToStaticMarkup ({children: e.element.children}); returneaza o.default.createElement („li”, {dangerouslySetInnerHTML: {__ html: t}})}; a.displayName = „ListItem”, a.propTypes = {renderChildrenToStaticMarkup: o.default.PropTypes.func.isRequired, element: o.default.PropTypes.object.isRequired}, t.default = a, e.exports = t.default}, functie (e, t, n ) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var r = Object.assign || function (e) {for (var t = 1; t0}); return !! (t && t.length> 0) && t [0]}, y = function (e) {function t () {return o (this, t), a (this, (t .__ proto__ || Object.getPrototypeOf (t )). aplicati (acesta, argumente))} returneaza i (t, e), s (t, [{cheie: „shouldComponentUpdate”, valoare: functie (e) {return this.props.url! == e.url || this.props.title! == e.title}}, {key: „render”, value: function () {var e = this.props.title, t = v (this.props.url), n = b (this.props), r = n.urlTemplate; if (n) {(0, g.profileStart) („embedRender:” + t); var o = n.component, a = {matches: n.matches , title: e, url: t, urlTemplate: r}; returneaza c.default.createElement (o, {title: e, url: n.transform (a), cssClasses: n.cssClasses, componentDidMount: n.componentDidMount})} return c.default.createElement (m.default, this. reverso ddpromote.com props)}}] ), t} (c.default.Component); y.displayName = „LazyEmbed”, y.propTypes = {title: c.default.PropTypes.string.isRequired, url: c.default.PropTypes.string.isRequired, isVisible : c.default.PropTypes.bool.isRequired}, t.default = (0, h.IntersectComponent) (y), e.exports = t.default}, functie (e, t, n) {„use strict”; functia r (e) {return e && e .__ esModule? e: {implicit: e}} Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {valoare:! 0}); var o = n (214), a = r (o ), i = n (215), s = r (i), l = n (216), u = r (l), c = n (20), p = functie (e) {return e.url}, d = function (e) {return e.urlTemplate.replace („{identificator}”, e.matches [1])}, f = function (e) {return e.urlTemplate.replace („{identificator}”, encodeURIComponent (e.matches [1]))}; t.default = {youtube: {regex: / http (?: s)?: \ / \ / (?: www \.)? youtu (?: be.com | .be) \ / (?: watch)? (?: \ / \?)? (?:. * v =)? (. [^] *) / i, transform: d, component: s.default, urlTemplate: „https : //www.youtube.com/embed/ {identificator} „, componentDidMount: functie (e) {(0, c.profileEnd) (” embedRender: „+ e.url)}}, twitter: {regex: / ^ http. + twitter \ .com \ /.* \ / status \ / (. *) / i, transformare: p, componenta: a.default, css Clase: „twitter-tweet”, componentDidMount: functie (e, t) { requirejs ([„// platform.twitter.com/widgets.js”],function(){twttr.widgets.load(t),(0,c.profileEnd)(„embedRender:”+e. pornohub alr.7ba.info url)}) }}, instagram: {regex: / ^ http. + instagr (?: \. am | am \ .com) /i,transform:p,component:a.default,cssClasses: „instagram-media instagram-iframe-container „, componentDidMount: function (e, t) {requirejs ([” // platform.instagram.com/en_GB/embeds.js „],function () {instgrm.Embeds.process (t), (0, c.profileEnd) („embedRender:” + e.url)})}}, soundcloud: {regex: / (^ http. + soundcloud \ .com (. *)) / i, transform: f, component: s.default, componentDidMount: function (e) {(0, c.profileEnd) („embedRender:” + e.url)}, urlTemplate: „https: / /w.soundcloud.com/player/?visual=true&url={identifier}&show_artwork=true”},facebookVideo:{regex:/(http.+www\.facebook\.com\/video\.php.*|http . + www \ .facebook \ .com \ /.* \ / videos \ /.*) / i, transform: p, component: u.default, componentDidMount: function (e, t) {requirejs ([„// connect .facebook.net / ro_US / all.js # xfbml = 1 & version = v2.5 „], function () {window.FB.XFBML.parse (t), (0, c.profileEnd) (” embedRender: „+ e .url)})}}, facebookPost: {regex: / (http. + www \ .facebook \ .com \ /.* \ / (postari | activitate | fotografii) \ /.* | http. + www \ .facebook \.com \ / (media \ / set | intrebari | note | fotografii | permalink \ .php). *) / i, transformare: p, componenta: u.default, componentDidMount: functie (e, t) {requirejs ([„/ /connect.facebook. goo gmplay.ru net/en_US/all.js#xfbml=1&version=v2.5″],function(){window.FB.XFBML.parse(t),(0,c.profileEnd)(„embedRender: ” + e.url)})}}}, e.exports = t.default}, function (e, t, n) {„use strict”; function r (e) {return e && e .__ esModule? e: {default: e}} functia o (e, t) {if (! (e instanceof t)) throw new TypeError („Nu se poate apela o clasa ca functie”)} function a (e, t) {if (! e) throw new ReferenceError („acest lucru nu a fost initializat – super () nu a fost apelat”); returneaza! T || „obiect”! = Tip de t && „functie”! = Tip de t? E: t} functie i (e, t) {if („function”! = typeof t && null! == t) arunca noua TypeError („Super expresia trebuie sa fie nula sau o functie, nu „+ tipul t); e.prototype = Object.create (t && t.prototype, {constructor: {value: e, enumerable:! 1, writable:! 0, configurable :! 0}}), t && (Object.setPrototypeOf? Object.setPrototypeOf (e, t): e .__ proto __ = t)} Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var s = function ( ) {functia e (e, t) {pentru (var n = 0; n0? t.link: „”, r = {rol: t.role, nume: t.name, link: n}; return a.default .createElement (h.default, {contributor: r, brandingTool: e.brandingTool, baseUrl: e.baseUrl})} return a.default.createElement („noscript”, nul)}, y = function (e) {return a .default.createElement („div”, {className: „gel-3/8 @ l”}, a.default.createElement („a”, {href: e.relatedUrl, className: „qa-story-image-link „, onClick: e.postIstats ()}, a.default.createElement (” div „, {className:”lx-stream-related-story – index-image-wrapper qa-story-image-wrapper”}, a.default.createElement (s.default, {className: „lx-stream-related-story – index- imagine qa-story-image „, src: e.indexImage.ichefHref, alt: e.indexImage.altText}))))}, _ = function (e) {var t =” cta_text „;” LIV „=== e.type && (e.liveState.isLive? t = „live_cta”: e.liveState.isCatchUp && (t = „catch_up_cta”)); var n = (0, p.default) („gs-o-button”, ” lx-stream-related-story – cta-button „,” gel-long-primer-bold „,” qa-story-text-cta „, {” br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg – hover br-page-bg-ontext – hover „:” true „=== e.brandingTool}), r = (0, p.default) („lx-stream-related-story – cta-text”, {„br-page-bg-ontext br-page-bg-ontext – hover”:”true” === e.brandingTool}), o = (0, p. meteo iasi ds-lesskazka.ru default) ({„br-page-bg-ontext br-page-bg-ontext – hover”: „true” === e .brandingTool}); returneaza a.default.createElement („a”, {href: e.relatedUrl, className: „qa-story-cta-link”, onClick: e.postIstats ()}, a.default.createElement ( „span”, {className: n}, a.default.createElement („span”, {className: r}, e.getTranslationFor (t)), a.default.createElement (u.default, {iconName: „next” , AdditionalClassNames: o})))}, P = function (e) {return a.default.createElement („div”, {className: „lx-stream-related-story”}, g (e)? a.default .createElement (y, {relatedUrl: e.relatedUrl, indexImage: e.indexImage, postIstats: function () {return v (e)}}): null, a.default.createElement („div”, {className: g ( e)? „gel-5/8 @ l”: „”}, „STY”! == e.type? b (e): nul, e.Summary? a.default.createElement („p”, {className: „lx-stream-related-story – summary qa-story-summary”}, e.summary): nul, a.default.createElement (_, { getTranslationFor: e.getTranslationFor, liveState: e.liveState, relatedUrl: e.relatedUrl, tastati: e.type, postIstats: function () {return v (e)}, brandingTool: e.brandingTool})))}}; P. displayName = „StoryType”, b.propTypes = {contributor: o.PropTypes.shape ({nume: o.PropTypes.string, rol: o.PropTypes.string, link: o.PropTypes.string}), brandingTool: o. PropTypes.string.isRequired, baseUrl: o.PropTypes.string}, b.defaultProps = {contributor: void 0, baseUrl: void 0}, P.propTypes = {summary: o.PropTypes. unibet sigha.tuna.be string, indexImage: o. • hentai
 • glovo
 • digi online
 • revisal
 • youtube muzica
 • drive
 • facebook login
 • libris
 • emoji
 • roxana nemes
 • roblox
 • yahoo mail login
 • traducere franceza romana
 • cargus
 • loto 6/49
 • yahoo.com
 • flashscore
 • kahoot
 • donald trump
 • loteria romana

PropTypes. shape ({ichefHref: o.PropTypes.string.isRequired, altText: o.PropTypes.string}), relatedUrl: o.PropTypes.string.isRequired}, P.defaultProps = {indexImage: {ichefHref: „”}, rezumat: nul 0}, y.propTypes = {indexImage: o.PropTypes.shape ({ichefHref: o.PropTypes.string.isRequired, altText: o.PropTypes.string}). isRequired, relatedUrl: o.PropTypes.string.isRequired, postIstats: o.PropTstops: o.PropTypes: o.PropTypes. func.isRequired}, _. propTypes = {type: o.PropTypes.string.isRequired, liveState: o.PropTypes.shape ({isCatchUp: o.PropTypes.bool.isRequired, isComingUp: o.PropTypes.bool.isRequired, isL : o.PropTypes.bool.isRequired}), postIstats: o.PropTypes.func.isRequired, brandingTool: o.PropTypes.string.isRequired}, _. defaultProps = {liveState: {isCatchUp:! 1, isComingUp:! 1, isLive:! 0}, brandingTool: „false”}, t.default = P, e. la liga www.alphabookmarks.win exports = t.default}, function (e, t, n) {„use strict”; function r (e) {return e && e .__ esModule? e: {implicit: e}} Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var o = n (0), a = r (o), i = n (35) , s = r (i), l = n (22), u = r (l), c = n (5), p = r (c), d = n (19), f = n (18),m = function (e) {return function () {var t = (0, f.getIstatsData) (e, „related-gallery”); (0, d.configureAndSendIstats) („click”, „related-gallery”, t)}}, h = function (e) {return e.summary && e.summary.length> 0? a.default.createElement („p”, {className: „lx-media-asset-summary qa-photogallery-summary gel -pica „}, e.summary): a.default.createElement (” noscript „, null)}, g = function (e) {return e.indexImage.copyrightHolder? a.default.createElement (” div „, {className : „lx-media-asset__copyright gel-minion qa-photogallery-image-copyright”}, a.default.createElement („span”, {„aria-hidden”: „true”}, e.indexImage.copyrightHolder)): a.default.createElement („noscript”, nul)}, v = functie (e) {if (e.indexImage) {var t = e.indexImage.ichefHref, n = a.default.createElement (s.default,{className: „qa-responsive-image”, src: t, intarziat:! 0}); returneaza a.default.createElement („div”, {className: „lx-media-asset__image gs-o-responsive-image gs -o-responsive-image – 16by9 qa-photogallery-image „}, n, g (e))} returneaza a.default.createElement (” div „, {className:” lx-media-asset__image gs-o-responsive -image gs-o-responsive-image – 16by9 qa-photogallery-image „}, a.default.createElement (s.default, {className:” qa-responsive-image „}))}}, b = function (e ) {var t = e.photogallery.galleryImageCount; return t + „” + (1 === t? e.getTranslationFor („photo”): e.getTranslationFor („photos”))}, y = function (e, t ) {return a.default.createElement („div”, {className: „lx-stream-asset__gallery-cta-text qa-photogallery-count”}, a.default.createElement („span”, {„aria-hidden” :”adevarat”, id: t}, b (e)))}, _ = functie (e) {var t = „numar _” + e.assetId, n = (0, p.default) („gs-o- media-island__icon lx-stream-asset__gallery-cta gel-long-primer-bold „, {” br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg- -hover br-page-bg-ontext – hover „:” true „=== e.brandingTool}); returneaza a.default.createElement (” div „, {className:” gel-body-copy lx-stream- post-body „}, h (e), a.default.createElement (” div „, {className:” lx-stream-asset lx-stream-asset – pgl „}, a. digi 24 live klopkill.ru default.createElement (” a ” , {className: „lx-stream-asset__link qa-photogallery-link”, href: e.relatedUrl, „aria-labelledby”: „” + e.titleId, „aria-describedby”: t, onClick: m (e) }, a.default.createElement („div”, {className: „gs-o-media-island lx-media-asset__island „}, v (e), a.default.createElement (” div „, {className: n}, a.default.createElement (” span „, {className:” lx-stream-asset__gallery-cta-icon gel-icon „}, a.default.createElement (u.default, {iconName:” image „})), y (e, t))))))}; _. propTypes = {relatedUrl: a.default.PropTypes.string.isRequired, assetId: a.default.PropTypes.string.isRequired, titleId: a.default.PropTypes.string.isRequired, rezumat: a.default.PropTypes.string, : a.default.PropTypes.string}, b.propTypes = {getTranslationFor: a.default.PropTypes.func.isRequired}, y.propTypes = {getTranslationFor: a.default.PropTypes.func.isRequired}, v.propTypes = {indexImage: a.default.PropTypes.shape ({copyrightHolder: a.default.PropTypes.string, ichefHref: a.default.PropTypes.string. vremea bacau kaifood.ru isRequired, altText: a.default.PropTypes.string})}, g.propTypes = {indexImage: a.default.PropTypes.shape ({copyrightHolder: a.default.PropTypes.string}), getTranslationFor: a.default.PropTypes.func.isRequired}, y.propTypes = {getTranslationFor: a.default. PropTypes.func.isRequired}, h.propTypes = {summary: a.default.PropTypes.shape ({length: a.default.PropTypes.string.isRequired}). IsRequired}, g.defaultProps = {indexImage: void 0} , v.defaultProps = {indexImage: void 0}, _. defaultProps = {summary: void 0, brandingTool: „false”, titleId: „”}, _. displayName = „PhotoGalleryType”, t.default = _, e. exporturi = t.default}, function (e, t, n) {„use strict”; function r (e) {return e && e .__ esModule? e: {default: e}} Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var o = Object.assign || function (e) {for (var t = 1; t-1? „https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/raw /p05d1g60.png „: this.state.shareUrl.indexOf („/news”)>-1?”http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/raw/p05d1g0s.png”:”https://ichef.bbci.co. tiktok beelus.com uk/images/ic/raw /p05d1fth.png”}},{key:”getTwitterHandle”,value:function(){return this.state.shareUrl.indexOf („/ sport”)> – 1? „BBCSport”: this.state.shareUrl.indexOf („/ news”)> – 1? „BBCNews”: „BBC”}}, {key: „getPostShareImage”, value: function () {var e = this.props.body.filter (function (e) {var t = e.name; return „image” === t || „video” === t}) [0]; return e && (e.imageChefHref || e.holdingImageUrl) .replace („{width}”, „320”)}}, {cheie: „getShareImage”, valoare: functie () {var e = this.props, t = e.type, n = e.body, r = e.media; returneaza „POST” = == t && n.length> 0? this.getPostShareImage () || this.getFallbackLogo (): „CLIP”! == t &&”MAP”! == t ||! R? This.getFallbackLogo (): r.holdingImageUrl || this.getFallbackLogo ()}}, {key: „buildLinkName”, value: function () {return encodeURIComponent (this.props .assetId + „&” + this.props.title + „&” + this.props.lastPublished) .replace (/ ‘/ g, „% 27”). inlocuiti (/ „/ g,”% 22 „)}}, {cheie: „sendIStats”, valoare: function (e) {var t = this; return function () {var n = (0, m.getIstatsData) (t.props); (0, f.configureAndSendIstats) (e, „share”, n)}}}, {key: „toggleSharePanel”, value: function () {var e = this.props, t = e.assetId, n = e.activeDropdown, r = e.setActiveDropdown, o = n === t? „”: t; returneaza this.sendIStats („share_panel”) (), this.setState ({isOpen: !! o}), r (o)}}, {key: „twitterShareUrl”, value: function () {return this.state.shareUrl + „? ns_mchannel = social & ns_source = twitter &ns_campaign = bbc_live & ns_linkname = „+ this.buildLinkName (this.props) +” & ns_fee = 0 & pinned_post_locator = „+ this.props.locator +” & pinned_post_asset_id = „+ this.props.assetId +” & pinned_post: ” „, value: function () {return this.state.shareUrl +”? ns_mchannel = social & ns_source = facebook & ns_campaign = bbc_live & ns_linkname = „+ this. whatsapp wiki-saloon.win buildLinkName (this.props) +” & ns_fee = 0 & pinned_post_locator = ” „+ this.props.assetId +” & pinned_post_type = share „}}, {key:” setInitialState „, value: function () {var e =” „; if (this.props.relatedUrl) e = window.location.origin + this.props.relatedUrl; else {e = window.location.href; var t = e.match (h); if (t) e = t [0]; else {var n = e.match (g); n &&(e = n [0])}} this.setState ({shareUrl: e, pageTitle: document.title})}}, {key: „render”, value: function () {var e = this, t = this .props, n = t.activeDropdown, r = t.assetId, o = t.getTranslationFor, a = t.title, i = t.cssDirection, s = t.shareToolsTitleId, l = t.useReactionsStreamV4Toggle, c = this.state , f = c.isOpen, m = c.shareUrl, h = c.pageTitle, g = (0, p.default) ({„ev-button”: „true” === this.props.brandingTool}, ” qa-facebook-share „,” lx-share-tools__cta „), b = (0, p.default) ({” ev-button „:” true „=== this.props.brandingTool},” qa-twitter -share „,” lx-share-tools__cta „), y = n === r && f, _ = m.indexOf (” bbc.com „)> – 1?” https://www.bbc.com „:” https://www.bbc.co.uk „, P = {shareText: o (” share „), viewMoreShare: o (” view_more_share „), shareThisPost: o (” share_this_post „),copyThisLink: o („copy_this_link”), readMoreOnLinks: o („read_more_on_links”), readMoreOnLinksLabel: o („read_more_on_links_label”), shareThisPostOn: o („share_this_post_on”), closeButtonLab: o (” copy_share_link_label „)}, T = P.shareThisPostOn +” Facebook „, x = P.shareThisPostOn +” Twitter „, E = l?” alternate-up „:” alternate-transformation „, C = l?” right „:” left ” ; returneaza u.default.createElement („ul”, {„aria-labelledby”: s, className: „lx-share-tools__items lx-share-tools__items – align -” + C + „qa-share-tools”}, u.default.createElement („li”, nul, u.default.createElement (d.Facebook, {link: this.facebookShareUrl (), nume: h, descriere: a, imagine: this.getShareImage (), clase: g ,legenda:_,customFacebookAriaLabel: T, clickCallback: this. academia de politie www.stall-bookmarks.win sendIStats („share_facebook”), small:! 0, noButtonPadding:! 0, brandingTool: this.props.brandingTool})), u.default.createElement („li”, null, u. default.createElement (d.Twitter, {link: this.twitterShareUrl (), description: this.props.title, viaHandle: this.getTwitterHandle (), classes: b, customTwitterAriaLabel: x, clickCallback: this.sendIStats („share_twitter” ), mic:! 0, noButtonPadding:! 0, brandingTool: this.props.brandingTool})), u.default.createElement („li”, null, u.default.createElement (d.SharePanel, {shareButtonComponent: function ( t) {return u.default.createElement (v, {traduceri: P, buttonProps: t, brandingTool: e.props.brandingTool, isOpen: y, assetId: r})}, accessibilityId: „share-popup -” + r , clase: „lx-share-tools__panel”, headerText: P.shareThisPost, readMoreText: P.readMoreOnLinks,readMoreTextAriaLabel: P.readMoreOnLinksLabel, closeButtonLabel: P.closeButtonLabel, copyShareLinkLabel: P.copyShareLinkLabel, directie: E, cssDirection: i, faceti clic pe Callback: this.toggleSharePanel, onCloseCallback: this.toggleSharePanel, this.toggleSharePanel, this.toggleSharePanel, div „, {className:” gs-c-share-tools__button share-tools__button – no-hover-effect „}, u.default.createElement (d.CopyLinkBox, {theme:” dark „, link: this.twitterShareUrl ( ), shareText: P.copyThisLink, feedbackDuration: 2e3, classes: „lx-share-tools__copylink-box”}))))))}}]), t} (l.Component); b.propTypes = {type: l .PropTypes.string.isRequired, assetId: l.PropTypes.string.isRequired, lastPublished: l.PropTypes.string.isRequired, localizator: l.PropTypes.string.isRequired, activeDropdown: l. mae crimeareview.ru PropTypes.string.isRequired, .PropTypes.func.isRequired, brandingTool: l.PropTypes.string.isRequired, getTranslationFor: l.PropTypes.func.isRequired, title: l.PropTypes.string.isRequired, cssDirection: l.PropTypes.string.isRequired, corp: l.PropTypes.array.isRequired, media: l.PropTypes.object. isRequired, useReactionsStreamV4Toggle: l.PropTypes.bool.isRequired, postIndex: l.PropTypes.number.isRequired, postHasVideo: l.PropTypes.bool.isRequired, postHasImage: l.PropTypes.bool.is. isRequired, postIsBreakingNews: l.PropTypes.bool.isRequired, mode: l.PropTypes.string.isRequired, shareToolsTitleId: l.PropTypes.string.isRequired, relatedUrl: l.PropTypes.string}, b = defaultPr brandingTool: „false”, activeDropdown: „”, media: {}, postHasVideo:! 1, postHasImage:! 1, postHasSocial:! 1, postIsBreakingNews:! 1}, t.default = b}, functie (e, t) {e.exports = Morph.modules [„[email protected] sărbătorile de iarnă www.zippyshare.com 2″]},function (e, t, n) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}); var r = function (e) {return e.title || e.subtitle | | e.icon}, o = function (e) {return „POST” === e.type || „CIT” === e.type}, a = function (e) {return e.body && e.body. lungime> 0}, i = function (e) {return „STY” === e.type || „CSP” === e.type}, s = function (e, t) {return! (! e | |! e.body) && e.body.some (function (e) {return e.name === t})}, l = function (e) {return s (e, „video”) || „MAP” === e.type || „video” === e.mediaType}, u = function (e) {return s (e, „image”)}, c = function (e) {return Boolean (e && e.options && e .options.isBreakingNews && void 0! == e.options.isBreakingNews)}, p = function (e) {return Boolean (e && e.options && e.options.isPriorityPost && void 0! == e.options.isPriorityPost)},d = function (e) {return !! e && [„FLAG_CHEQUERED”, „GOLD”, „WICKET”, „TRY”, „GOAL”]. include (e)}, f = function (e) {return {BREAKING: „Breaking”, GOAL: „Goal”, GOLD: „Medalie de aur”, TRY: „Try”, WICKET: „Wicket”, FLAG_CHEQUERED: „Flag checkered”} [e]}; t.default = {postHasHeading: r, isPostType: o, postIsStory: i, hasValidContent: a, postHasMediaType: s, postHasVideo: l, postHasImage: u, postIsBreakingNews: c, postIsPriority: p, isSupportedIncidentType: d, formatTyult: f}, e.exf function (e, t, n) {„use strict”; function r (e) {return e && e .__ esModule? e: {default: e}} function o (e, t) {if (! (e instanceof t)) arunca nou TypeError („Nu se poate apela o clasa ca functie”)} functie a (e, t) {daca (! e) arunca nou ReferenceError („acest lucru nu aret a fost initializat – super () nu a fost numit „); return! t ||” obiect „! = tip de t &&” functie „! = tip de t? e: t} functie i (e, t) {if (” functie „! = typeof t && null! == t) arunca TypeError nou (” Super expresia trebuie sa fie nula sau o functie, nu „+ typeof t); e.prototype = Object.create (t && t.prototype, {constructor: {value : e, enumerabil:! 1, scris:! 0, configurabil:! 0}}), t && (Object.setPrototypeOf? Object.setPrototypeOf (e, t): e .__ proto __ = t)} Object.defineProperty (t, ” __esModule „, {value:! 0}); var s = function () {function e (e, t) {for (var n = 0; n0 && a (e, t) && t.length> 0) {var r = s (t)? t [1]: t [0]; return i (e, r)} return n}; t.renderComponentIfExists = r, t.hasNewPost = l, t.hasPinnedPost = s}, functie (e, t , n) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0});var r = n (0), o = function (e) {return e && e .__ esModule? e: {default: e}} (r), a = function () {return o.default.createElement („svg”, { className: „qa-loading-icon-svg”, xmlns: „http://www.w3.org/2000/svg”, viewBox: „0 0 28 28”}, o.default.createElement („linearGradient”, {id: „a”, gradientUnits: „userSpaceOnUse”, x1: „1.224”, y1: „8. www.facebook.com dancedebut.ru 111″, x2: „25.888”, y2: „21.225”}, o.default.createElement („stop”, {offset : „0”, stopColor: „# 5a5a5a”}), o.default.createElement („stop”, {offset: „1”, stopColor: „# 5a5a5a”, stopOpacity: „0”})), o.default .createElement („cale”, {d: „M26 7l-3 1.7c.9 1,5 1,4 3,3 1,4 5,2 0 5,8-4,7 10,5-10,5 10,5-5,7 0-10,4-4,7-10,4-10,4C3,5 8,2 7,8 3,5 14 3.5V0C6.1 0 0 6.2 0 14c0 7.7 6.2 14 14 14 7.7 0 14-6.2 14-14-.1-2.6-.8-5-2-7z „, completati:” url (#a) „}))}, i = functia (e) {return o.default.createElement („div”, {className: „gs-u-align-center gs-u-pv-alt + gs-u-ph + lx-loading-message”}, o.default.createElement („span” , {„aria-hidden”: „true”, className: „gs-u-mb gel-icon lx-loading-message__icon qa-loading-icon”}, o.default.createElement (a, nul)), o. default.createElement („p”, {className: „gs-u-m0 gel-body-copy qa-loading-text”}, e.loadingText))}; i.propTypes = {loadingText: o.default.PropTypes. string.isRequired}, t.default = i, e.exports = t.default}, functie (e, t, n) {„use strict”; Object.defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0} ), t.default = functie (e, t) {var n = e; pentru (var r in t) t [r] && (n = n.replace („{” + r + „}”, t [r] )); returneaza n}, e.exporturi = t.default}, function (e, t, n) {„use strict”; function r (e) {return e && e .__ esModule? e: {default: e}} function o (e, t) {if ( !. nu a fost numit „); return! t ||” object „! = typeof t &&” function „! = typeof t? e: t} function i (e, t) {if (” function „! = typeof t && null! == t) arunca nou TypeError („Super expresia trebuie sa fie nula sau o functie, nu” + typeof t); e.prototype = Object.create (t && t.prototype, {constructor: {value: e, enumerable:! 1 , scris:! 0, configurabil:! 0}}), t && (Object.setPrototypeOf? Object.setPrototypeOf (e, t): e .__ proto __ = t)} functia s (e, t, n) {returneaza t in e ? Object.defineProperty (e, t, {valoare: n,enumerabil:! 0, configurabil:! 0, scris:! 0}): e [t] = n, e} Object. adma www.bausch.com.my defineProperty (t, „__ esModule”, {value:! 0}), t.getMode = void 0 ; var l = function () {function e (e, t) {for (var n = 0; n